Adatkezelési tájékoztató


A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Alapítvány”) elkötelezett a magánszféra és a személyes adatok védelme mellett. Az Alapítvány a működése során folyamatosan biztosítja azt, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak, amelyek különösen:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, angolul General Data Protection Regulation – a továbbiakban: „GDPR”), és

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”).

 • Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő a jelen tájékoztató útján ad felvilágosítást a Jelentkező részére a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tényekről, így elsősorban az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, valamint a Jelentkező adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 1. Az Adatkezelő kiléte és elérhetőségei:

Cégnév: Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
Székhely: 1024, Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. V. em. 15.Adószám: 19014812-2-41

Képviseli: Lakatosné Lukács Zsuzsanna
E-mail:
tanacsadas@seed.hu
Telefonszám: +36305643331
Weboldal: https://seed.booked4.us

 

 1. Az Alapítvány adatvédelmi felelősének elérhetősége:

 

Adatvédelmi felelős: Czérna Enikő

telefonszáma: +36 (1) 212-2179

e-mail címe: eczerna@seed.hu

 

 1. A tájékoztató hatálya

 

Az adatkezelési tájékoztató annak közzétételétől hatályos. Ezen tájékoztató az Alapítvány online tanácsadására szolgáló honlapon való regisztráció során megadott, az Alapítvány általi személyes adatkezelésre irányadó.

 1. A kezelt személyes adatok köre:

 • név

 • e-mail cím

 • IP cím

 1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen tájékoztatóval érintett személyes adatok általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok az Alapítvány online tanácsadói felületén történő szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen.

Az online tanácsadás időpont foglalás céljából történő regisztráció által megadott személyes adatok a szolgáltatást igénybe venni kívánó (a továbbiakban: „Felhasználó”) önkéntes hozzájárulásával történik. A személyes adatok megadásával a Felhasználó jogosulttá válik az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások elérhető időpontjairól tájékoztatást kapni, a kiválasztott szolgáltatással és időponttal kapcsolatos valamennyi információt megkapni, valamint a kiválasztott időpontban, a kiválasztott tanácsadó rendelkezésre állni köteles.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Felhasználó által tett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú marketing célú megkeresés küldése céljából is kezeli a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig.

Megszűnik az adatkezelés a Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználó inaktivitása, a szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata esetében.

 1. Az személyes adatok megismerésére jogosultak, az adattovábbítás címzettjei

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére az Alapítvány, az Alapítvány munkatársai, illetőleg a tanácsadói oldalt használó tanácsadók ismerhetik meg.

Az Adatkezelő külső adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Adatfeldogozó”) bevonásával hozta létre a tanácsadói oldalt, így a személyes adatok megismerésére az alábbi Adatfeldolgozó is jogosult:

Adatfeldolgozó neve: booked4.us Kft.

Székhely: H-2600. Vác, Zichy H. utca 12

Cégjegyzékszám: 13-09-198371

Az Adatfeldolgozó honlapján (https://booked4.us) elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak elfogadása feltétele a tanácsadói oldal igénybevételéhez.

Az Adatkezelő a fentebb felsoroltakon kívüli harmadik fél számára adatokat nem ad át, amely alól csak a jogszabályban előírtak képeznek kivételt (így, ha bírósági vagy hatósági, pl. rendőrségi vagy ügyészségi megkeresés érkezik adatszolgáltatás iránt).

Az Alapítvány a személyes adatokat nem továbbítja az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Alapítvány a jogszabályi előírások szerinti biztonsági intézkedések bevezetésével gondoskodik arról, hogy megőrizze a Felhasználó személyes adatainak titkosságát és sértetlenségét, így különösen megelőzze a személyes adatok véletlen elvesztését vagy felhasználását, a személyes adatok jogosulatlan módosítását, közzétételét, továbbá az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Amennyiben ilyen adatvédelmi incidens az alkalmazott informatikai és szervezési óvintézkedések ellenére mégis bekövetkezne, annak kezelésére az Alapítvány eljárásrendet vezetett be, és az incidensről a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tájékoztatja az érintett Felhasználót és értesíti az illetékes hatóságot.

 1. A Felhasználó jogai

A Felhasználó az alábbi jogosultságokkal rendelkezik az Alapítvány által végzett adatkezelés kapcsán:

 

 1. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, amely lehetővé teszi, hogy a Jelentkező visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban létéről és módjáról, jellemzőiről, valamint erre vonatkozó igény esetén kézhez kapja az Alapítvány által kezelt személyes adatai másolatát, hogy meggyőződhessen a jogszerű adatkezelésről.

 1. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk):

A Jelentkező kérheti az Alapítvány által kezelt személyes adatai helyesbítését a bármely okból hiányos vagy pontatlan személyes adatai kiegészítése, illetve kijavítása érdekében. A Jelentkező az adatait az pályázat beadását szolgáló honlapon közvetlenül (online úton) is helyesbítheti, módosíthatja.

 1. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk):

Jogosult kérni a személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amennyiben az Alapítvány számára (már) nincs megfelelő, jogszerű ok azok további kezelésére, így:

 • az adatkezelés célja már nem áll fenn, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;

 • a Jelentkező visszavonja a hozzájárulását vagy tiltakozik az adatkezelés ellen;

 • a személyes adatainak kezelése jogellenes módon valósul meg.

 

 1. Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk):

A Jelentkező az általa megjelölt indok alapján kérheti személyes adatai kezelésének felfüggesztését, azok zárolását, amelynek alapján – a tárolást kivéve – a személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen műveletet csak a Jelentkező hozzájárulásával végezhet az Adatkezelő. A korlátozás indoka lehet:

 • a Jelentkező vitatja a kezelt adat pontosságát (a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát);

 • az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, azonban a Jelentkező valamely okból ellenzi az adatok törlését;

 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen (a korlátozás a tiltakozás jogosságának megállapításáig tart).

 1. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):

A Jelentkező az ok megjelölésével tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő vagy harmadik felek érdekében, illetve kizárólag közérdekből történik – kivéve azt az esetet, ha az Adatkezelő bizonyítja az adatkezelést indokló jogszerű ok elsőbbségét a Jelentkező érdekéhez képest.

A Jelentkező bármikor tiltakozhat, ha direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából, illetve tudományos kutatási vagy statisztikai célból kezelik az adatait. A marketing célú adatkezelés megszüntetését a Jelentkező minden esetben indokolás nélkül kérheti, és annak teljesítését az Alapítvány semmilyen okból nem tagadhatja meg.

 1. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):

 

A Jelentkező jogosult a hozzájárulása vagy szerződés alapján automatizált módon kezelt személyes adatairól másolatot kapni valamely tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az Alapítvány nem akadályozhatja meg a Jelentkező t abban, hogy ezeket az adatokat más adatkezelő részére továbbítsa, illetve a Jelentkező kérése esetén – ha az technikailag lehetséges – maga köteles azokat továbbítani a megjelölt másik adatkezelő részére.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk):

A Jelentkező jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt már végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Jogorvoslathoz való jog (GDPR VIII. fejezet):

 

Amennyiben a Jelentkező nem ért egyet a megkeresése alapján hozott döntéssel, vagy jogszabálysértést észlel az Alapítvány adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, jogosult bírósághoz fordulni vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

telefonszám: +36 (1) 391 1400;

faxszám: +36 (1) 391 1410;

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: http://www.naih.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresés